zámek Kozel 

Šťáhlavy 67

332 03 Šťáhlavy

tel:+420 377 969 040, +420 775 054 243

e-mail: kozel@npu.cz , karez.katerina@npu.cz

https://www.zamek-kozel.cz/

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ

Obec Šťáhlavy - výjezd směr Rokycany - těsně za mostem odbočit vpravo na místní komunikaci - průjezd lesem - po 1 km minete vlevo hájovnu - po 100 m odbočka vpravo - po 200 m vjezd do areálu zámku Kozel - zde dle instrukcí správce parkoviště

PŘÍPRAVA NA OBŘAD
Na místo obřadu se dostavte 15 minut před sjednaným začátkem. Na pokyn matrikáře se snoubenci, svědkové a rodiče obou snoubenců odeberou bočním vchodem do sakristie, kde se provede kontrola dokladů  a poté budou seznámeni s průběhem vlastního obřadu. Ostatní svatební hosté se budou řídit pokyny ceremoniáře.

 

POPLATKY

SPRÁVNÍ POPLATKY ZA CIVILNÍ OBŘAD KONANÝ MIMO ÚŘEDNĚ STANOVENOU OBŘADNÍ SÍŇ :
1.000,- Kč oba snoubenci mají trvalý pobyt vČR
3.000,- Kč jeden snoubenec má trvalý pobyt vČR
4.000,- Kč oba snoubenci mají trvalý pobyt mimo ČR
Poplatek uhraďte Obecnímu úřadu ve Šťáhlavech hotově nebo poštovní poukázkou, kterou obdržíte na OÚ.

POPLATEK ZA PRONÁJEM KAPLE NEBO MÍSTA V EXTERIÉRU :
  8.000,- Kč civilní sňatek v zámecké kapli
10.000,- Kč civilní sňatek v exteriéru nebo sňatek církevní v zámecké kapli i v exteriéru
V případě nepříznivého počasí se sňatek z exteriéru přesouvá do interiéru kaple. Rozdíl v poplatku se nevrací.

Poplatek uhraďte hotově správě zámku Kozel (332 03 ŠŤÁHLAVY 67) do 14-ti dnů od sjednání termínu.

ZRUŠENÍ SMLOUVY O PRONÁJMU KAPLE NEBO MÍSTA:
Zrušíte-li smlouvu o pronájmu kaple nebo místa z vážných důvodů (doložená nemoc nebo úmrtí snoubenců nebo jejich rodičů), bude Vám částka vrácena bez jakéhokoliv storno poplatku. V ostatních případech Vám bude účtován storno poplatek takto:
4.500,- Kč - odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů před termínem
3.500,- Kč - odstoupení od smlouvy 2 až 8 týdnů před termínem
2.000,- Kč - odstoupení od smlouvy  8 a více týdnů před termínem

HUDEBNÍ DOPROVOD
Zvukovou kulisu svatebního obřadu tvoří živě interpretovaná hudba na varhany (ukázky viz záložka - Hudební doprovod). Úhradu hudebního doprovodu ve výši 500,- Kč v případě obřadu v interiéru nebo 700,- Kč v případě obřadu v exteriéru proveďte varhaníkovi v hotovosti před obřadem na zámku Kozel.

CIVILNÍ SŇATEK
Oba snoubenci se dostaví na obecní úřad ve Šťáhlavech nejpozději 14 dnů (cizinci 1 měsíc) před sňatkem a předloží vyplňený dotazník k uzavření manželství a tyto doklady:

OBČANÉ ČR
Platný občanský průkaz
Doklad o státním občanství (lze prokázat platným dokladem totožnosti)
Rodný list
Rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
Mají-li snoubenci spolu dítě, jeho rodný list

CIZINCI
Platný průkaz totožnosti
Doklad o státním občanství (lze prokázat platným cestovním dokladem)
Rodný list
Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, pokud ho stát vydává (má platnost 6 měsíců), pokud ho stát nevydává potvrzení o tomto)
Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti)
Rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
Před uzavřením manželství předloží potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů.
Pokud je cizinec občanem země, se kterou má ČR podepsanou dohodu, budou tyto doklady pouze přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu. Pokud je cizinec občanem země, se kterou ČR dohodu podepsanou nemá, musí být všechny doklady legalizovány a pak rovněž přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu. Bližší informace podle jednotlivých států podá matriční úřad ve Šťáhlavech.

Rodné listy a doklady, které se přikládají k dotazníku o uzavření manželství, budou vráceny spolu s oddacím listem. Při sňatku budou snoubencům podle zákona o občanských průkazech odstřiženy rohy občanských průkazů. Tyto průkazy jsou platné pouze v ČR a nelze na ně vycestovat do zahraničí. Pokud tedy snoubenci cestují do zahraničí ihned po svatbě, musí si předem zajistit platné cestovní pasy. Do 15 kalendářních dnů po obdržení oddacího listu jsou oba snoubenci povinni zažádat o nový občanský průkaz.

CÍRKEVNÍ SŇATEK
Při uzavírání církevního sňatku se snoubenci dostaví na matriční úřad ve Šťáhlavech, kde vyplní žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku a předloží doklady stejné jako při uzavírání sňatku civilního. Matriční úřad po kontrole všech dokladů vydá osvědčení, že snoubenci splnili všechny podmínky pro uzavření církevního sňatku, které má platnost 3 měsíce. Toto osvědčení předloží snoubenci duchovnímu.

 

 

Diskusní téma: zámek Kozel

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek